Chúng tôi cho thuê phòng , theo nhà riêng theo tháng, thời gian thuê tối thiếu là một tháng.

Hotline: 03456789